Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Serviciul de Asistenţă Socială Comunitară

Ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari

 

198324610 2866503376898861 2570748717689052951 n În cadrul Direcției Generale Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului Fălești, s-a organizat ședința de grup mare cu asistenții sociali197476985 144956900923784 8276011243643345893 n comunitari. S-a evidențiat subiectul cu privire la monitorizarea situației copiilor reintegrați în comunitate din serviciile sociale și ca o paralelă în protecția persoanelor în etate șef Secție a verbalizat despre asigurarea accesibilității persoanelor cu dizabilități în raionul Fălești.
   S-a remarcat noțiuni cu privire la noile modificări a acordării ajutorului social, modul de stabilire și plată a ajutorului social familiilor defavorizate prevăzute în Legea nr. 133-XII din 13.06.2008.
  Asistenții sociali comunitari din mai multe localități au adus la cunoștință metode de identificare și evaluare a calităților instrumentării cazurilor pentru protecția beneficiarilor aflați în situație de risc și idei de organizare și desfășurare a activităților de mobilizare comunitară cu prilejul diferitelor sărbători sau alt gen de activități.

 

ȘEDINȚĂ DE GRUP MARE CU SERVICIUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ COMUNITARĂ
   La 10 noiembrie curent, în sala de ședință a Consiliului Raional a fost organizată ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari.
   IMG 0425În cadrul ședinței s-a evidențiat lucru la conținutul dosarului Serviciului Social „Pachet alimentar” și sa pus accent pe corectitudinea acordării ajutorului social, modul de stabilire și plata a ajutorului social familiilor defavorizate, monitorizarea beneficiarilor de ajutor social, prevăzute în Legea nr. 133-XVI din 13.06.2008;
  Pe parcursul ședinței au intervenit specialiști din cadrul direcției cu subiectele ce au fost discutate:
 Cu privire la asigurarea calității procesului de lucru a registrelor online a categoriilor de beneficiari;
 Cu privire la completarea cu regularitate a documentelor de care este responsabil asistentul social comunitar: registrul de evidenţă a persoanelor care solicită audienţă, registrul de evidenţă a grupurilor de beneficiari, dosarele beneficiarilor, conform procedurilor de lucru.
  Consfătuirea cu asistenții sociali s-a soldat cu analiza subiectelor discutate și ca scop monitorizarea categoriilor de beneficiari pe întreaga perioadă de activitate.

Ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari

La 9 iulie curent, a fost desfășurată ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari, unde  s-a discutat următoarele întrebări:

 • Cu privire la modul de stabilire și plata ajutorului social;
 • Cu privire la semnarea acordurilor cu beneficiarului și membrii familie;
 • Cu privire la iregularități întîlnite în procvesarea cererilor de ajutor social;
 • Cu privire la activități de interes comunitar a beneficiarilor luați în evidență de către AOFM Fălești.

 Asistenții sociali comunitari au fost supuși evaluării cunoștințelor profesionale conform cerințelor noului Regulament de salarizare HG 381 din 13.04.2006 și Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul DGASPFC.

Galerie foto

Ședința Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului

cu vizite de evaluare în primăria Năvîrneț

La data de 10 octombrie curent în incinta primăriei Năvîrneț a avut loc ședința Consiliului raional pentru Protecția Drepturilor Copilului (cu vizite de evaluare).

Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a următoarelor întrebări:

1.Cu privire la activitatea Consiliului Local pentru Protecția Drepturilor Copilului pentru perioada anului 2018;

2.Cu privire la inteprinderea măsurilor de consolidarea cooperării intersectoriale  în vederea prevenirii intrării copilului în dificultate. Rolul serviciilor universale în asigurarea protecției drepturilor copilului;

3.Cu privirea la informarea și sensibilizarea comunității în asigurarea calității serviciilor sociale primare și specializate pentru familii cu copii la nivel de comunitate;

4.Cu privire la protecția copilului intrat în sistemul de protecție specializată;

5.Cu privire la acțiuni de mobilizarea comunității.

Ședința a fost organizată cu scopul de a informa și sensibiliza comunitatea în asigurarea calității serviciilor sociale primare și specializate pentru familii cu copii la nivel de comunitate.Galerie foto.

    La 10 octombrie 2018 a fost desfășurată o activitate de lucru în folosul comunității la primăria Obreja Veche, organizată de asitentul social comunitar Ivanov Ana în colaborare cu primarul comunei Ganea Ghenadie. Conform HG 1167/2008 au fost adunați și informați toți șomerii care sunt înregistrați la AFOM cu privire la modificarea instrucțiunelor privind realizarea activităților de interes comunitar. Au fost implicați 15 persoane în realizarea lucrului comunitar. Galerie foto.

Activitate de informare a populaţiei.

Astăzi, 24.09.2018, în incinta primăriei s.Călinești a avut loc activitatea de informare a șomerilor înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, organizată de asistentul social și APL. Șomerilor li s-a adus la cunoștință Legea Nr.297 din 21.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.133-XVI din 13.06.2008 cu privire la ajutorul social și numărul orelor de muncă în cadrul activităților de interes comunitar, de asemenea s-a stabilit și un grafic de muncă.Galerie foto.

Serviciul asistență socială comunitară

     Serviciul de asistență socială comunitară este un serviciu creat pe lângă structura teritorială de asistență socială din subordinea Consiliului raional, în conformitate cu legislația. În activitatea sa Serviciul de asistență socială comunitară se conduce de legislație, dispozițiile și instrucțiunile Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei, deciziile autoritățiilor administrației publice locale, structurii teritoriale de asistență socială, alte acte normative, precum și de Regulament.

   Serviciul de asistență socială comunitară conlucrează cu persoanele fizice și persoane juridice, indiferent de forma de proprietate, în vederea soluționării situațiilor de dificultate a persoanelor, familiilor și grupurilor sociale la nivel de comunitate.

Scopul si obiectivele

     Serviciul de asistență socială comunitară are drept scop prestarea asistenței socială la nivel de comunitate pentru prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate la nivel de comunitate. Obiectivele serviciului de asistență socială comunitară constau în:

 1. Indentificarea persoanelor în situație de dificultate și facilitarea accesului acestora la prestații și servicii sociale;
 2. Susținerea și mobilizarea comunității în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate;

Principiile de organizare

   Principiile care stau la baza activității serviciului de asistență socială comunitară sunt:

 1. Principiul accesibității: Serviciul de asistență socială comunitară asigură accesul deplin și nemijlocit al beneficiarilor la asistență socială oferită;
 2. Principiul abordării ne-discriminatorii și egalitatea șanselor: serviciul de asistență socială comunitară este deschis fiecărui beneficiar indiferent de sex, religie, naționalitate, stare de sănătate, nivel de educație, stare socială, vârstă;
 3. Principiul abordării individualizate și respectarea demnității beneficiarului: fiecare beneficiar este tratat cu respect, acordându-i-se sprijin în dependență de nevoile sale individuale;
 4. Principiul participativ: serviciul de asistență socială comunitară se realizează prin implicarea comunității și beneficiarilor în prevenirea și soluționarea problemelor sociale;
 5. Principiul confidențialității și respectării eticii profesionale: informația privind beneficiarul se va păstra cu confidențialitate și se va comunica altor personae doar cu acordul prealabil al beneficiarului sau reprezentantului legal al acestuia, respectând Codul Deontologic al asistentului social.

Beneficiarii Serviciului de asistență socială comunitară

     Beneficiarii Serviciului de asistență socială comunitară sunt:

 1. Comunitatea ca un tot întreg;
 2. Persoanele, familiile și grupurile sociale aflate în dificultate din comunitate:

-         copii și familii: familii cu copii în situații de risc, familii cu copii cu dizabilități, copii rămași fără îngrijire părintească, copii orfani, copii abuzați și neglijați, copii cu dizabilități și alții;

-         persoane tinere: tineri cu dizabilități, mame minore, tineri în conflict cu legea, absolvenți ai instituțiilor rezidențiale, alții;

-         persoane vârstnice: persoane solitare, persoane cu dizabilități, persoane care suferă de afecțiuni grave (imobilizate), cupluri vârstnice în care unul din membrii familiei este grav bolnav, alții;

-         grupuri de persoane cu probleme sociale specifice: persoane adulte cu dizabilități, victime ale violenței în familie, potențialele victime și victime ale traficului de ființe umane, persoane eliberate din locuri de detenție, șomeri, persoane dependente de drog și alcool, persoane infectate de HIV/SIDA, minorități entice, alții;

 1. Persoana aflată în situație de dificulate.

Funcțiile SASC

   Serviciul de asistență socială comunitară are ca funcție de a acționa la nivel de comunitate, la nivel de grupuri de beneficiari și la nivel de persoană aflată în dificultate, de a susține comunitatea în vederea prevenirii și soluționării situațiilor de dificultate, care prevede:

-         Evaluarea problemelor sociale din comunitate;

-         Informarea și sensibilizarea populației privind problemele sociale din comunitate și organizarea activității în vederea prevenirii și stopării extinderii problemelor sociale în comunitate;

-         Indentificarea resurselor disponibile în comunitate pentru soluționarea situațiilor de dificultate;

-         Mobilizarea potențialului comunitar pentru depășirea stării de dificultate și susținerea acțiunilor de voluntariat;

-         Organizarea cooperării și conlucrării între instituțiile locale și membrii comunității pentru implicare în soluționarea situațiilor de dificultate de ordin comunitar, de grup și individual. De a susține grupurile de beneficiari aflați în dificultate în vederea depășirii problemelor sociale, care prevede:

-         Evaluarea necesităților grupurilor de beneficiari din comunitate aflați în dificultate;

-         Susținerea grupurilor de beneficiari în accesarea prestațiilor sociale;

-         Dezvoltarea și prestarea serviciilor sociale la nivel de comunitate pentru grupurile de beneficiari aflați în dificultate;

-         Susținerea beneficiarilor prin organizarea și facilitarea activităților în cadrul grupurilor de suport reciproc;

-         Susținerea managerului de caz în realizarea planurilor individuale de asistență a beneficiarilor aflați în serviciu de asistență parentală profesionistă, serviciul casei de tip familie, tutelă/curatelă;

-         Monitorizarea post-serviciu a grupurilor de beneficiari de servicii specializate reintegrați/reîntorși în comunitate;

-         Informarea structurii teritoriale de asistență socială privind necesitatea dezvoltării serviciilor specializate pentru grupurile de beneficiari din comunitate; de a susține persoanele aflate în dificulate în vederea soluționării problemelor sociale, care prevede:

-         Prestarea serviciilor sociale primare, care se realizează conform procedurii managementului de caz și include următoarele etape de lucru cu beneficiarul:

 1. indentificarea persoanele aflate în dificultate din comunitate;
 2. evaluarea necesităților individuale;
 3. elaborarea și implementarea planului individualizat de asistență a beneficiarului, în caz de necessitate;
 4. referirea beneficiarului spre servicii sociale specializate;
 5. evaluarea rezultatelor și planului individualizat de asistență;
 6. închiderea cazului.

     Pentru beneficiarii serviciilor sociale primare asistentul social este manager de caz.

   Organizarea activităților de susținere a beneficiarilor de diferite vârste cu diverse probleme sociale și a familiilor acestora prin:

-         consolidarea capacității familiei/persoanei de a face față problemelor cotidiene;

-         consolidarea rețelei sociale a familiei/persoanei pentru depășirea stării de dificultate;

-         suport în perfectarea actelor de indentitate;

-         suport în accesarea prestațiilor sociale, serviciilor educaționale, medicale, susținerea familiei/persoanei;

-         mobilizarea potențialului comunitar în susținerea familiei/persoanei;

       Examinarea tuturor posibilităților de satisfacere a necesităților beneficiarului în cadrul familiei și comunității.În cazul în care situația beneficiarului necesită intervenție complexă, asistentul social comunitar referă cazul spre servicii sociale specializate. Referirea beneficiarului este coordonată și realizată prin intermediul asistentului social supervizor și șefului Serviciului de asistență socială comunitară;

     Prestarea asistenței în cazuri de urgență în cadrul Serviciului de asistență socială comunitară sau în cadrul serviciilor sociale specializate, înainte sau concomitent cu efectuarea evaluării beneficiarului.

     În prezent în cadrul Direcției activează 35 de asistenți sociali comunitari la nivel de comunitate, în 33 primării ale raionului, care sunt instruiți lunar conform standardelor existente în domeniu social, de către specialiștii Direcției și anual de către Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Dintre ei un șef de serviciu și 5 supervizori, care periodic se întrunesc în ateliere de lucru, cu scop instructiv.          

   Asistenții sociali comunitari activează conform Regulamentului serviciului dat și a fișei de post aprobată de către șeful DASPFC. Activitatea lor constă în realizarea politicii sociale în teritoriu prin acordarea asistenței sociale persoanelor social defavorizate.