Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Cantinele de ajutor social

Cantinele de ajutor social

Dispoziţii generalebatrinni

     În raionul Fălești activează 2 cantine de ajutor social, înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale Izvoare și Bocani. Acestea și-au început activitatea prin decizia consiliilor locale, cu scopul de a presta servicii de alimentaţie corespunzătoare categoriilor de persoane socialmente vulnerabile, în conformitate cu Legea privind cantinele de ajutor social.

Monitorizarea activităţii cantinelor de ajutor social al persoanelor  socialmente vulnerabile se efectuează în baza următoarelor principii:

-          accesibilitatea persoanelor socialmente vulnerabile la serviciile cantinelor de ajutor social;

-          flexibilitatea serviciilor de alimentare, conform necesităţilor reale ale beneficiarilor;

-          respectarea  normelor etico-morale ale beneficiarilor, regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat de către prestatorii acestor servicii.

Obiectivul funcţionării cantinelor de ajutor social constă în prestarea serviciilor de alimentaţie pentru persoanele socialmente vulnerabile şi distribuirea hranei la domiciliu persoanelor imobilizate.

Beneficiarii de serviciile cantinelor de ajutor social:

        -   persoanele care au atins vârsta de pensionare (fără domiciliu, fără susţinători legali,    

               fără venituri sau cu venituri mici);

-          persoanele cu dizabilităţi;

-          copiii până la 18 ani din familiile cu mulţi copii, monoparentale şi din alte familii considerate socialmente vulnerabile în baza anchetei sociale întocmite de către asistentul social comunitar.

     Persoanele cuprinse în categoriile menţionate beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social, în condiţiile prevăzute de Regulament,  pe o perioadă de cel mult 30 de zile în trimestru (120 de zile anual).

     Nu beneficiază de serviciile cantinelor de ajutor social persoanele, cărora le sunt aplicabile reglementările legislaţiei privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională.

 Dreptul la serviciile cantinei de ajutor social se stabileşte în baza următoarelor documente:

        a) cererea-tip a solicitantului, adresată primarului satului (comunei), la care se anexează copiile, după caz, ale:

            - buletinului de identitate (paşaport) sau adeverinţei de naştere, pentru cei care nu au atins vârsta majoratului;

            - adeverinţelor de naştere ale tuturor copiilor (pentru familiile cu mulţi copii);

        - certificatului despre componenţa familiei, eliberat de primărie, sau extrasului din cartea de imobil;

            - certificatului de divorţ;

            - adeverinţei medicale a solicitantului, care să certifice că acesta nu suferă de boli transmisibile;

    b) alte acte ce atestă starea social-vulnerabilă  a familiei solicitantului :

        - adeverinţa de la primărie, confirmând că solicitantul nu are în proprietate pământ - teren agricol, sau, dacă îl posedă, nu obţine venit de pe el din cauza calamităţilor naturale sau din alte motive  întemeiate;

        - adeverinţa de salarizare, cu specificarea salariului net, ajutorului de şomaj etc.

       Asistentul social comunitar , perfectează anchetele sociale ale solicitanţilor serviciilor prestate de cantinele de ajutor social, în baza cererii depuse de aceştia, cu anexele respective, şi le prezintă lunar spre examinare grupului de lucru, format din specialiştii Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, reprezentanţi din primărie şi reprezentanţi ai organizaţiilor obşteşti.

    Rezultatul evaluării va stabili dreptul şi durata beneficierii persoanei solicitante de serviciile cantinei de ajutor social.

   Asistentul social comunitar informează fiecare solicitant despre rezultatele evaluării anchetei sociale.

     Listele beneficiarilor de hrană la cantina de ajutor social se perfectează de către Direcţia asistenţă socială, protecţie a familiei şi copilului, în baza evaluării anchetelor sociale, şi se prezintă pentru aprobare primarilor unităţilor administrativ-teritoriale.

    Primarii  satelor, comunelor emit dispoziţii care atestă dreptul la serviciile cantinei de ajutor social pentru persoanele solicitante.

  Cantinele de ajutor social prestează, după caz, persoanelor ce fac parte din categoriile de beneficiari stabilite de lege, următoarele servicii :

            -     prepararea şi servirea  zilnică a unei mese de persoană (de regulă, a prânzului);

            -    livrarea gratuită la domiciliu a hranei, numai pentru persoanele socialmente-vulnerabile care, din motive obiective (constatate în ancheta socială), nu se pot deplasa la sediul cantinei de ajutor social.

Beneficiarii de serviciile cantinelor de ajutor social, în scopul bunei funcţionări a acestora, se obligă să respecte programul stabilit pentru servirea mesei, să păstreze curăţenia localurilor şi bunurile unităţii, precum şi să respecte măsurile de igienă.

   Prin decizia autorităţilor administraţiei publice locale, în subordinea cărora funcţionează cantinele de ajutor social, se poate stabili participarea beneficiarilor de servicii la unele activităţi gospodăreşti.

Managementul  organizării şi funcţionării

cantinelor de ajutor social

  

    În localităţile unde nu există cantine de ajutor social sau acestea nu acoperă necesităţile existente, autorităţile administraţiei publice locale, în comun cu Direcţia Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi Copilului pot conveni cu întreprinderile de stat, cu societăţile comerciale şi instituţiile publice care dispun de cantine proprii, precum şi cu asociaţiile de alimentaţie publică, asupra prestării serviciilor de alimentaţie categoriilor de beneficiari, conform listelor emise în baza anchetelor sociale, aprobate prin dispoziţia primarului.

    Administraţia cantinei întocmește graficul săptămânal de prestare a serviciilor, care este adus la cunoştinţa beneficiarilor. Fiecare deservire cu hrană este confirmată de către beneficiar prin semnătură.

    Cantinele de ajutor social corespund regulilor sanitare în vigoare pentru unităţile de alimentaţie publică şi deţin autorizaţie sanitară de funcţionare, eliberată de organele serviciului sanitaro-epidemiologic de stat, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

    Activitatea cantinelor de ajutor social se desfăşoară în baza contractului încheiat între primar şi managerul cantinei de ajutor social.

    Autorităţile administraţiei publice locale asigură baza materială necesară funcţionării cantinelor de ajutor social, controlul activităţii acestora, inclusiv respectarea normelor etico-morale, regulilor şi normativelor sanitaro-epidemiologice de stat,  normelor de protecţie a muncii, conform legislaţiei.

     Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului participă la exercitarea controlului asupra funcţionării cantinelor de ajutor social, respectării prevederilor Legii privind cantinele de ajutor social şi ale Regulamentului.

    Personalul cantinelor de ajutor social şi devizul de cheltuieli pentru întreţinere se aprobă de către consiliile administraţiei publice locale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

   Autorităţile administraţiei publice locale vor deschide conturi speciale pentru transferul şi acumularea mijloacelor financiare de la agenţii economici, organizaţiile şi instituţiile de binefacere, din donaţiile persoanelor fizice sau juridice, de la organizaţiile nonguvernamentale, din activitatea sponsorilor de la fondurile locale de susţinere socială a populaţiei, de la organizaţiile religioase şi de altă natură din republică, utilizîndu-le ulterior pentru asigurarea funcţionării cantinelor de ajutor social.

                                  Modul de finanţare şi darea de seamă

    Finanţarea cantinelor de ajutor social se efectuează din contul fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei, al sponsorilor, al organizaţiilor neguvernamentale, filantropice şi religioase, al altor persoane juridice şi fizice.

    Cuantumul alocaţiei zilnice de hrană pentru o persoană la cantina de ajutor social se stabileşte de către consiliul local, în comun cu administraţia cantinei de ajutor social, şi se indexează în baza mijloacelor financiare existente pentru aceste scopuri.

    Managerul cantinei de ajutor social prezintă primarului la data de 10 a lunii următoare, darea de seamă lunară despre funcţionarea cantinei, despre numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile cantinei, precum şi despre volumul mijloacelor financiare utilizate în aceste scopuri.

   Primarul informează Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, până la data de 15 a lunii următoare, despre funcţionarea cantinei de ajutor social, numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile cantinei de ajutor social şi despre mijloacele financiare utilizate în acest scop, prezentând anchetele sociale ale noilor solicitanţi.

   Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului:

       - examinează şi perfectează lista noilor solicitanţi de serviciile cantinei de ajutor social şi o prezintă, până la data de 20 a lunii curente, primarului;

          - informează lunar Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei şi Direcţa Generală Finanţe şi Economie, până la data de 25, despre situaţia în domeniul activităţii cantinelor de ajutor social.
     Primarul aprobă, prin dispoziţie, listele beneficiarilor şi le prezintă, pînă la data de 25 a lunii curente, managerului cantinei de ajutor social.

    Fondul local de susţinere socială a populaţiei va planifica mijloace pentru finanţarea cantinelor de ajutor social, reieşind din necesităţile populaţiei unităţii administrativ-teritoriale şi posibilităţile financiare.

    Consiliul local, Seful Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului -directorul executiv al Fondului local de susţinere socială a populaţiei, primarul şi administraţia cantinei de ajutor social se vor întruni în şedinţă cel puţin o dată  în lună, cu scopul de a studia situaţia în domeniul funcţionării cantinei de ajutor social, acumularea mijloacelor băneşti, necesităţile şi posibilităţile financiare pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor prestate de cantinele de ajutor social.

                                                             Responsabilităţi

    Responsabilitatea pentru corectitudinea prestării serviciilor la cantinele de ajutor social, controlul asupra folosirii mijloacelor financiare conform destinaţiei, precum şi asupra respectării normelor sanitaro-igienice revine primarilor, şefului Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului - directorului executiv al Fondului local de susţinere socială a populaţiei.