Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Acordarea compensatiilor pentru deservirea cu transport

Acordarea compensațiilor

pentru călătorie în transportul public a unor categorii de populație

       I. Compensațiile se acordă următoarelor categorii de populație:

1. Persoane cu dizabilităţi severe;

2. Persoanele care însoțesc o persoană cu dizabilitate severă sau un copil cu        dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani;

3.Persoane cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani), cetăţeni ai Republicii Moldova sau cetăţeni străini avînd domiciliul legal în Republica Moldova în condiţiile legii şi se află în evidenţa structurilor teritoriale de asistenţă socială de la locul de trai.

II. Modul de stabilire și de plată a compensațiilor

Compensațiile pentru călătoriile în transportul public se stabilesc de către Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a Consiliului raional Fălești.

Mărimea compensaţiei pentru un trimestru constituie:

  1. Pentru persoane cu dizabilităţi severe şi copiii cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani -138 lei
  2. Pentru persoane cu dizabilităţi accentuate -69 lei
  3. Suplimentar , persoanele cu dizabilităţi locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilităţi locomotorii în vîrstă de pînă la 18 ani) beneficiază , trimestrial, de un supliment în mărime de 200 de lei.

      III. Compensaţiile se stabilesc pe baza :

  1. cererii depuse la locul de trai (primăria orașului, comunei și satului sau la Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești);
  2. copiei buletinului de identitate sau certificatului de naştere (în cazul copiilor cu dizabilităţi în vîrstă de pînă la 18 ani);
  3. copiei certificatului de dizabilitate şi capacitate de muncă, eliberat de Consiliul Naţională pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia;
  4. concluzia privind necesitatea deservirii cu transport a persoanei cu dizabilităţi locomotorii, eliberatde Consiliul Naţională pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă sau de structurile acestuia, care se prezintă numai în cazul categoriilor de persoane   cu dizabilitate locomotorie.
  5. persoanelor, care au la întreținere persoane cu grad de dizabilitate sever, sau copii cu grad de dizabilitate, li se stabilește compensația în baza certificatului eliberat de primar.

Listele de plată a compensațiilor se păstrează la Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului pe parcursul a 3 ani. În cazul care beneficiarul nu poate primi compensația dat fiind faptul, că lipsește din motivele de boală sau din alte cauze, compensația se plătește pentru perioada neachitării, fără nici un fel de restricţii în timp.

În cazul în care beneficiarul nu a reușit să primească compensația stabilită,din cauza decesului, datoria la plata compensației poate fi achitată integral, inclusiv pe luna decesului, persoanei care va depune dovezi, că a suportat cheltuielile cauzate de deces.

Din momentul apariției dreptului la compensație, aceasta se stabilește din luna apariției acestui drept, cu condiția prezentării documentelor necesare în termen de 60 zile din data apariției dreptului. În caz contrar compensația se stabilește din luna prezentării documentelor necesare.

Plata compensațiilor pentru călătoriile în transportul public categoriile de populație specificate în punctul I, se efectuează la începutul fiecărui trimestru prin intermediul oficiilor poștale.

Categoriile de persoane aflate la întreținere totală a statului nu beneficiază de compensația nominalizată.

      IV. Modul de finanțare

Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești în baza listelor beneficiarilor, întocmite de specialiști, alocă oficiilor poștale sumele necesare pentru efectuarea plății compensațiilor.

      V. Dispoziții finale

  1. Controlul asupra stabilirii corecte și utilizării conform destinației a mijloacelor îl exercită Direcția Generală Finanțe a Consiliului raional Fălești.
  2. Responsabilitatea pentru corectitudinea stabilirii și calculării compensațiilor o poartă asistenții sociali comunitari și specialiștii în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități al Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului .