Link-uri utile  

   

TELEFON Falesti

   

guvernul

   

muncii

   

consiliul

   

civic

   

terre de h

   

parteneriate

   

keystone

   

guv2

   
   

reclama

   

logo casmed

   

logo advocacy

   

19665114 1278487395606600 686959940031740570 n

   

Poster 111

   

Eliberarea taloanelor de tratament balneo-sanatorial

Eliberarea taloanelor de tratament balneo-sanatorial

   În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.372 din 06.5.2010, cu modificările și completările ulterioare,au dreptul la asigurare cu bilete de tratament balneo-sanatorial persoanele în vîrstă şi cu dizabilităţi :
persoană în vîrstă – persoană care a atins vîrsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat;
persoană cu dizabilităţi – persoană cu capacitate limitată fizic, mintal, intelectual sau senzorial care în interacţiune cu alte obstacole poate împiedica participarea ei eficientă la viaţa socială, în aceeaşi măsură ca şi alţi cetăţeni, conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii.

Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă aflate în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova.

   Dreptul la asigurare cu bilete se acordă o dată la 3 ani din data depunerii cererii cu actele constatatoare persoanelor în vîrstă și celor cu dizabilități, cetățeni ai Republicii Moldova sau străini, specificați la art. 2 alin.(1) din Legea nr.274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova, care au atins vîrsta de 18 ani și se află în evidența Structurilor teritoriale de asistență socială.

   Beneficiarii (persoană în vîrstă ori persoana cu dizabilități), care au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după incident au dreptul la bilete în Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă, peste rînd, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de Direcţia Asistenţă Socială,Protecţie a Familiei și Copilului.

Persoanele în vîrstă şi cele cu dizabilităţi aflate la întreţinerea deplină a statului în aziluri, internate psihoneurologice, alte forme de plasament temporar sau permanent nu beneficiază de dreptul la asigurarea gratuită cu bilete.

   În cazul în care beneficiarul refuză să se deplaseze în termenul indicat în bilet la Centru, el este obligat să restituie biletul Direcţiei Asistenţă Socială,Protecţie a Familiei și Copilului cu 10 zile înainte de data indicată în bilet.

   În cazul în care persoanele care stau la rînd refuză din motive obiective (îmbolnăvire, decesul rudelor) primirea biletului şi refuzul este documentat, solicitantul poate beneficia de bilet, la o nouă solicitare sau propunere a Direcţiei Asistenţă Socială,Protecţie a Familiei și Copilului fără a fi inclus din nou în rînd. În caz contrar rîndul nu i se păstrează.

Biletele se eliberează solicitanţilor la prezentarea următoarelor acte:

a) adeverința pentru primirea biletului de tratament (Formular nr.070/e);
b) buletinul de identitate, iar în cazul biletelor de reabilitare peste hotarele republicii – şi paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova (original și copie);
 c) legitimaţia de pensionar (copia), certificat de la VTĂC (copia)
 d) extrasul din contul personal de asigurări sociale eliberat de Casa teritorială de asigurări sociale sau carnetului de muncă (original ) și copia de pe prima şi ultima pagină care conţin înscrieri ale carnetului de muncă
 e) pentru persoanele neangajate în cîmpul muncii – certificatul prin care se confirmă că solicitantul nu a beneficiat de bilet în ultimii trei ani prin intermediul casei teritoriale de asigurări sociale, iar pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii – de la locul de muncă;

f) certificat de la inspectoratul fiscal, că deține sau nu patent sau dacă desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite forme.

La momentul primirii biletului, beneficiarului i se comunică următoarele:

    a) nu se permite modificarea termenului de valabilitate, vînzarea, schimbul sau transmiterea biletului altei persoane;
    b) biletul se eliberează pentru tratamentul unei singure persoane;
    c) beneficiarul este obligat să prezinte biletul la unitatea de recepţie a Centrului pentru înregistrare şi perfectarea fişei sanatoriale;
    d) beneficiarului care a întrerupt de sine stătător procesul de reabilitare/recuperare termenul neutilizat nu i se compensează sub nici o formă;
    e) în termen de 20 de zile de la întoarcere, beneficiarul este obligat să prezinte personal Structurii teritoriale de asistență socială cuponul detaşabil al bonului

    f) beneficiarul este obligat să se prezinte cu biletul de tratament sanatorial la medicul de familie, care organizează, conform actelor normative în vigoare, investigațiile de laborator și instrumentale necesare și, la constatarea lipsei contraindicațiilor medicale pentru tratament sanatorial, completează și eliberează beneficiarului Fișa balneosanatorială, formular nr. 072/e. În cazul în care se constată contraindicații pentru tratamentul balneosanatorial și medicul de familie indică refuzul eliberării Fișei balneosanatoriale, formular 072/e, deținătorului biletului, acesta este obligat să restituie biletul de tratament sanatorial structurii care l-a eliberat, în termen de 3 zile de la data indicării refuzului.

Bilete gratuite se eliberează:

a) persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate neangajate în cîmpul muncii;

b) persoanelor în vîrstă, beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau alocaţie socială de stat, neangajate în cîmpul muncii.

Bilete cu reducere de 70 % din cost se eliberează:

a) persoanelor cu dizabilităţi severe şi accentuate angajate în cîmpul muncii;

b) persoanelor cu dizabilitate medie neangajate în cîmpul muncii;

c) însoţitorilor persoanelor cu dizabilităţi severe care, potrivit concluziei Consiliului Național pentru Determinarea Dezabilității și Capacității de Muncă.

Bilete cu o reducere de 30 % din cost se eliberează:

a) persoanelor cu dizabilități medii angajate în cîmpul muncii;

b) persoanelor în vîrstă, beneficiare de pensii pentru limită de vîrstă, pensii pe dizabilitate sau de alocaţii sociale de stat, angajate în cîmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite forme.

   Persoane cu dizabilităţi şi pensionarii (de vîrsta-standard de pensionare), cetăţeni ai Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi conform Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, beneficiază de dreptul la reabilitare/recuperare anuală cu o reducere de 30 % din costul biletului.