“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii

Cadrul legislativ

    Creat în 2007 în cadrul proiectului UNICEF/UE/Tacis şi preluat de către Consiliul Raional Fălești în 2008 în cadrul Centrului de Protecţie a Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială,Protecţie aFamilieiși Copilului, serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii își desfășoară activitatea
în conformitate cu Legea nr. 123 din 18.06.2010 cu privire la serviciile sociale,
Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 889 din 11.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului — cadru cu privire la organizarea
și funcționarea Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii şi Hotărîrii nr. 780 din 25.09.2014 „Cu privire la aprobarea Standardelor minime de calitate”.

Scopul și obiectivele serviciului

    Scopul:  Susținerea dezvoltării capacităţilor familiei în creşterea şi educaţia copilului, prin consolidarea factorilor protectori din interiorul familiei, fapt care este o prevenire a instituționalizării copiilor.

Obiective:

 • susţinerea familiei în depăşirea situaţiilor de risc şi prevenirea separării copilului de familie;
 • consolidarea competenţelor parentale;
 • susţinerea familiei în vederea reintegrării copilului în familie.
 • sensibilizarea comunităţii în scopul prevenirii timpurii a riscurilor posibile.

În cadrul acestui serviciu :

 • se identifică familiile aflate în dificultate;
 • se propun măsuri de prevenire a separării copilului de familia sa;
 • se evaluează situaţia familiilor;
 • se oferă susţinere practică şi materială familiei pentru o perioadă stabilită conform planului individualizat de îngrijire;
 • se monitorizează situaţia familiei şi a copilului.

Specificul și formele serviciului

    Serviciul social de sprijinpentru familiile cu copii este un  serviciu social specializat care se prestează la nivel local pentru familiile cu copii, în scopul prevenirii și /sau depășirii situațiilor de risc în vederea asigurării creșterii și educației copilului în mediul familial.

    Serviciulsocial de sprijinpentru familiile cu copiieste o formă importantă de prevenire a separării copilului de familie, deoarece el oferă familiei susţinerea creării unui mediu favorabil de creştere şi dezvoltare a copilului în mediul familial.

   Serviciul se prestează în două forme: sprijin familial primar și sprijin familial secundar.

   Prestarea serviciului de sprijin familial se bazează pe principii bine stabilite: intervenţie minimă, protecţia copilului în cadrul familiei de orice formă de abuz sau neglijare, oferirea posibilităţii copilului de a-şi realiza potenţialul personal ca membru al familiei şi/sau comunităţii, responsabilizarea părinţilor în luarea deciziilor în raport cu educarea adecvată a copiilor, oferire de sprijin, consiliere familiei.

   Serviciul include activități de prevenire sau intervenţie  în cazurile de abuz, neglijare sau abandon, instituţionalizării copilului, aspectelor legate de îngrijire şi educarea copilului, necesităţile copilului în procesul de dezvoltare.

     Serviciul social de  sprijin familial prevede susţinerea familiei şi copilului timp de câteva luni, dar nu mai mult de jumătate de an,  pentru depăşirea unor situații de criză  familia se susține financiar.

Categoriile de beneficiari:

 • Beneficiari ai serviciului sprijin familial primar sunt toate familiile cu copii din comunitate;
 • Beneficiarii sprijinului familial secundar sunt familiile cu copii în situaţii de risc şi/sau familiile ai căror copii se află în proces de reintegrare.

Modalitate de solicitare sau identificare a beneficiarilor:

 • adresarea directă din partea copilului şi/sau familiei biologice/extinse;
 • autosesizare;
 • sesizarea din partea persoanelor fizice, instituţiilor, autorităţilor şi specialiştilor;
 • referirea cazului în cadrul sistemului de protecţie a copilului.

Suport acordat familiilor social-vulnerabile cu copii

diagrama

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești