Acordarea compensațiilor

pentru călătorie în transportul public a unor categorii de populație

Compensațiile se acordă următoarelor categorii de populație:

 1. invalizilor de gradul I;
 2. invalizilor de gradul II;
 3. copiilor invalizi pînă la vîrsta de 18 ani;
 4. persoanelor care însoțesc un invalid de gradul I sau un copil invalid.

Modul de stabilire și de plată a compensațiilor

 1. Compensațiile pentru călătoriile în transportul public se stabilesc de către Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a Consiliului raional Fălești.
 2. Compensația pentru transport se stabilește în sumă de 23 lei lunar în baza:
 • cererii depuse la locul de trai (primăria orașului, comunei și satului sau la Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești);
 • copiei buletinului de identitate sau pașaportului de tip vechi;
 • copiei certificatului Comisiei de Expertiză Medicală a Vitalității (CEMV), sau legitimației de invalid.

Persoanele care au la întreținere invalizi de gradul I, sau copii invalizi, se stabilește compensația în baza certificatului eliberat de primar.

 1. Listele de plată a compensațiilor se păstrează la Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului pe parcursul a 3 ani. În cazul care beneficiarul nu poate primi compensația dat fiind faptul, că lipsește din motivele de boală sau din alte cauze, compensația se plătește cumulativ pînă la sfîrșitul anului.
 2. În cazul în care compensația este stabilită, beneficiarul n-a reușit să primească din cauza decesului, datoria la plata compensației poate fi achitată integral, inclusiv pe luna decesului persoanei care va depune dovezi, că a suportat cheltuielile cauzate de deces.
 3. În cazul care beneficiarul n-a reușit să primească compensația din diferite motive, suma neprimită nu se transferă pe următorul an.
 4. Confirmarea dreptului la compensații se face o dată pe an, de la 15 ianuarie pînă la 15 noiembrie, prin înnoirea documentelor. Din momentul apariției dreptului la compensație, aceasta se stabilește din luna apariției acestui drept, cu condiția prezentării documentelor necesare în termen de 3 luni din luna apariției dreptului. În caz contrar, în ambele cazuri, compensația se stabilește din luna prezentării documentelor necesare. Invalizii cu grad de invaliditate I și II fără limită, prezintă certificatul CEMV sau legitimația, numai la oformarea inițială a compensației date.
 5. Compensațiile stabilite anterior nu se plătesc în caz de neconfirmare a gradului de invaliditate. Reluarea plății compensației, prevăzute în punctul 1, se va efectua din luna constatării invalidității cu condiția prezentării certificatului CEMV sau a legitimației în termen din luna apariției dreptului, în caz contrar compensația se stabilește din luna prezentării documentelor necesare.
 6. Plata compensațiilor pentru călătoriile în transportul public categoriile de populație specificate în punctul 1, se efectuează la sfîrșitul fiecărui semestru prin intermediul oficiilor poștale.
 7. Categoriile de persoane aflate la întreținere totală a statului nu beneficiază de compensația nominalizată.

Modul de finanțare și dare de seamă

 1. Direcția Generală Finanțe a Consiliului raional transferă pe contul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului mijloacele financiare destinate pentru plata compensațiilor de călătorie în transportul public de două ori pe an (lunile iunie și decembrie).
 2. Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești în baza listelor beneficiarilor, întocmite de specialiști, alocă oficiilor poștale sumele necesare pentru efectuarea plății compensațiilor.

Dispoziții finale

 1. Controlul asupra stabilirii corecte și utilizării conform destinației a mijloacelor îl exercită Direcția Generală Finanțe a Consiliului raional Fălești.
 2. Responsabilitatea pentru autenticitatea întocmirii listelor, corectitudinea stabilirii și calculării compensațiilor o poartă asistenții sociali comunitari și specialiștii în problemele persoanelor în etate și cu dizabilități al Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.
   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești