Activitatea Fondului local de susţinere socială a populaţiei

    O pondere importantă în sistemul de asistenţă socială îl are Fondul de susţinere socială a populaţiei care, prin intermediul Fondului local de susţinere socială a populaţiei, distribuie surse suplimentare persoanelor socialmente vulnerabile. Fondul local de susţinere socială a populaţiei Făleşti activează în baza Regulamentului privind distribuirea ajutorului material din mijloacele Fondului republican şi fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei din 26 octombrie 2000 aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova.

În scopul eficientizării activităţii Fondului local în toate localităţile raionului au fost instituite comisiile obşteşti pentru evaluarea necesităţilor de acordare a ajutorului material în temeiul prevederilor Regulametului – cadru aprobat prin decizia nr.17 din 28.05.2009 a Consiliului de administraţie al Fondului republican de susţinere socială a populaţiei. Comisiile obşteşti selectează beneficiarii de ajutoare materiale şi prin intermediul asistenţilor sociali comunitari, anchetele sociale sînt perfectate şi prezentate Consiliului de administraţie al fondului local.

În anul 2015 au fost petrecute 14 Şedinţe al Consiliului de Administrare a Fondului local de susţinere socială a populaţiei unde au fost acordate 4302 ajutoare materiale în sumă de 3234,25 mii lei.

Scopul solicitării ajutoarelor materiale sînt următoarele:

-      pentru procurarea produselor alimentare şi mărfurilor strict necesare;

-      pentru procurarea medicamentelor, achitarea parţială a serviciilor medicale (intervenţiilor chirurgicale)

-      alte scopuri similare.

Deasemenea Fondul local de susţinere socială a populaţiei în temeiul deciziilor Consiliului de administraţie distribuie anual şi ajutoare materiale unice către aniversări şi date comemorative persoanelor cu merite faţă de stat. În 12 luni ale anului 2015 au fost acordate următoarele ajutoare materiale unice cu destinaţie specială:

 • Întru consemnarea aniversării terminării războiului din Afganistan şi în scopul ameliorării situaţiei materiale a invalizilor de război şi familiilor participanţilor decedaţi în acţiunile de luptă din Afganistan, Consiliul de administraţie al fondului a decis de a acorda ajutor material unic în sumă de 1000 (una mie) lei invalizilor de război şi familiilor participanţilor decedaţi în războiul din Afganistan. Au fost acordate ajutoare materiale pentru 18 persoane în sumă de 18000 lei.
 • În scopul ameliorării situaţiei materiale a invalizilor şi familiilor participanţilor decedaţi în conflictul armat de pe Nistru, Consiliul de administraţie al fondului, a decis de a acorda ajutor material unic în sumă de 1000 lei participanţilor invalizi şi familiilor participanţilor decedaţi în conflictul armat de pe Nistru. Au fost acordate ajutoare materiale pentru 8 persoane în sumă de 8000 lei.
 •  În scopul ameliorării situaţiei materiale a invalizilor şi familiilor participanţilor decedaţi la lichidarea consecinţelor de la avaria de la Cernobîl, Consiliul de administraţie al fondului ,a decis de a acorda ajutor material unic în sumă de 29000 lei pentru 29 persoane.
 • În scopul ameliorării situaţiei materiale a participanţilor la cel de-al doilea război mondial şi a soţiilor lor cu ocazia celei de-a 70-a aniversări a Victoriei asupra fascismului, Consiliul de administraţie a Fondului republican a stabilit acordarea ajutoarelor materiale unice prin intermediul fondurilor locale persoanelor din următoarele categorii:

-      participanţilor la cel de-al doilea război mondial – 5000 lei pentru 21 persoane;

-      invalizilor la cel de-al doilea război mondial – 5000 lei pentru 11 persoane;

-      persoanelor asimilate participanţilor la cel de-al doilea război mondial – 4000 lei pentru 13 persoane;

-      soţiilor supraveţuitori, inapţi de muncă, nerecăsătoriţi, ai participanţilor la cel de-al doilea război mondial decedaţi – 4000 lei pentru 45 persoane.

În total s-a alocat o sumă de 392000 lei pentru 91 persoane.

Beneficiarii ajutoarelor materiale sunt şi beneficiarii alocaţiilor lunare de stat, conform Legii nr. 121 din 03 mai 2001.

 • În scopul ameliorării situaţiei materiale familiilor Consiliul de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei a decis de a acorda ajutoare materiale unice către Ziua Mondială a Copilului ( 1 iunie 2015) următoarelor categorii:
 1. Familiilor cu copii invalizi pînă la 18 ani – 350 lei pentru fiecare copil;
 2. Familiilor monoparentale – cîte 350 lei pentru fiecare copil minor;
 3. Caselor de copii de tip familial și APP – 350 lei pentru fiecare copil;
 4. Familiilor cu copii sub tutelă – cîte 350 lei pentru fiecare copil.

În total către Ziua Mondială a Copilului 1 iunie 2015 au fost acordate ajutoare materiale în sumă de275,1 lei.

 • În scopul ameliorării situaţiei materiale familiilor foștilor deportați și deținuți politici, Consiliul de administraţie al fondului local de susţinere socială a populaţiei a decis de a acorda ajutoare materiale o sumă totală de 100800 lei la 144 beneficiari cîte 700 lei fiecare.
 • În scopul ameliorării situaţiei materiale familiilor cu copii către 1 septembrie au fost acordate ajutoare materiale în sumă 309,5 mii lei următoarelor categorii de familii:

             -   copiilor din familii cu 4 și mai mulți copii;

Cuantumul unui ajutor material a constituit de 500 lei pentru fiecare copil.

 • În scopul ameliorării situaţiei materiale a persoanelor care au atins vîrsta onorabilă, cu ocazia Zilei Internaţionale a oamenilor în etate au fost acordate ajutoare materiale unice la 453 persoane în sumă de 226,5 mii lei.Cuantumul ajutorului material a constituit 500 lei pentru fiecare beneficiar.
 • În scopul ameliorării situaţiei materiale a persoanelor cu dizabilităţi, cu ocazia Zilei Internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi au fost acordate ajutoare materiale unice la 1171 persoane în sumă de 468400 lei. Cuantumul ajutorului material a constituit 400 lei pentru fiecare beneficiar.

În perioada respectivă, la şedinţele Consiliului de administrare a Fondului local de susținere socială a populației au fost examinate şi precăutate 1655 de solicitări de ajutor material. Suma medie a unui ajutor material constiuie aproximativ 752 lei, cu 160 lei mai mult ca în anul 2014.

Au fost examinate 29 petiţii de la organele ierarhic superioare şi Consiliul raional. Numărul petițiilor a scăzut considerabil în comparație cu anul precedent.    

Actualmente toate operaţiunile ce ţin de activitatea Fondului local se operează prin program, ceea ce face activitatea Fondului să devină mai efectivă, mai raţională.

       La ședințele Consiliului de administrare a Fondului Local lunar se întocmesc procese verbale, în baza cărora se operează plata deciziilor şi ordinilor pentru acordarea ajutorului material.

        Totodată e de menţionat faptul, că în activitatea Fondului de susţinere   socială a populaţiei toate activităţile planificate pentru anul 2015 au fost realizate integral.

În conformitate cu Legea Nr.288 din 15.12.2017 art.5 – Mijloacele Fondului de Susținere a Populației se utilizează pentru finanțarea :

 1. Programelor cu destinație specială în domeniul asistenței sociale , și anume :
  1. Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma războiului din Afganistan și familiile( soții nerecăsătoriți inapți de muncă, iar după cazul lipsei acestora, unul dintre părinții inapți de muncă)participanților căzuți la datorie în acțiunile de luptă din Afganistan – pînă la 15 februarie;
  2. Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități de pe urma acțiunilor de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova și familiile (soții nerecăsătoriți inapți de muncă, iar după cazul lipsei acestora, unul dintre părinții inapți de muncă)participanților căzuți la datorie în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova – pînă la 2 martie;
  3. Ajutor material anual pentru persoanele cu dizabilități a căror dizabilitate este cauzată de participarea la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl, persoanele care s-au îmbolnăvit de boaă actinică sau au devenit cu dizabilități în urma experiențelor nucleare, avariilor cu radiație ionizată și a consecințelor acestora la obiectivele atomice civile sau militare în timpul îndeplinirii serviciului militar ori special și familiile ( soții nerecăsătoriți inapți de muncă, iar după cazul lipsei acestora, unul dintre părinții inapți de muncă) participanților la lichidarea consecințelor avariei de la C.A.E. Cernobîl decedați – pînă la 26 aprilie;
  4. Ajutor material anual în cuantum de 10000 de lei pentru participanții la cel de-al Doilea Război Mondial din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin(2) pct.1) lit.a)-e) din Legea nr. 190/2003 cu privire laveterani și în cuantum de 5000 mii lei – pentru persoanele asimilate participanților la război din rîndul categoriilor specificate la art. 7 alin(2) pct.2) lit.a)-c) și e) din legea menționată, precum și pentru persoanele antrenate de organele puterii locale la strîngerea munițiilor și a tehnicii militare, la deminarea teritoriului și a obiectelor în anii celui de-al Doilea Război – pînă la 9 mai;
  5. Ajutor material anual pentru soții supravețuitori nerecăsătoriți inapți de muncă ai participanților la cel de-al Doilea Război Mondial căzuți la datorie sau ai persoanelor cu dizabilități de pe urma celui de-al Doilea Război Mondial decedate – pînă la 9 mai ;
  6. Ajutoru material anual pentru victimile reabilitate ale represiunilor politice din anii 1917 – 1990 – pînă la 9 mai;
  7. Compensarea parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova;
  8. Pachetul minim de servicii sociale conform condițiilor stabilite de Guvern;
  9. Cantinele de ajutor social.
   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești