“NOI, PENTRU CEI CU NEVOI!”

D na Emilia Stimați utilizatori!

       Bine ați venit pe pagina web a Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului Fălești, instituția care oferă asistență și sprijin persoanelor aflate  în dificultate - copii, familie, persoane singure, persoane vîrstnice sau cu dizabilități, abuzate, marginalizate, victime ale violenței sau aflate în orice altă situație  de risc.

   DASPFC are rolul de a asigura aplicarea politicilor și strategiilor naționale de asistență socială, dezvoltarea şi gestionarea serviciilor de asistenţă socială în   scopul îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a persoanelor şi grupurilor aflate în dificultate.

   În acest sens, Direcția  elaborează strategii proprii şi programe de acțiune în domeniu în funcție de nevoile cetățenilor din unitatea administrativ teritorială.

   Împreună cu partenerii noștri, organizații non-guvernamentale, fundații, spitale, școli, alte structuri de resort, suntem aproape de cei care au nevoie de ajutor.

   Permanent, o echipă de profesioniști din cadrul Direcției, este gata să contribuie la identificarea soluțiilor pentru înlăturarea/diminuarea problemelor ce vă frămîntă.

   Sperăm ca informaţia WEB a site-lui nostru să asigure schimbul eficient şi rapid de informaţie între Direcție şi cetăţeni, contribuind la creşterea calităţii serviciilor oferite, precum şi accesibilitatea lor.

Succes și prosperitate tuturor!                                            Cu respect,

 Emilia Ciobanu, șef  DASPFC

   

Eliberarea taloanelor de tratament balneo-sanatorial

   În conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/recuperare acordate persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr.372 din 06.5.2010 persoane în vîrstă şi cu dizabilităţi au dreptul la asigurare cu bilete de tratament balneo-sanatorial:
persoană în vîrstă – persoană care a atins vîrsta de pensionare conform Legii nr. 156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat;
persoană cu dizabilităţi – persoană cu capacitate limitată fizic, mintal, intelectual sau senzorial care în interacţiune cu alte obstacole poate împiedica participarea ei eficientă la viaţa socială, în aceeaşi măsură ca şi alţi cetăţeni, conform concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii.

Reabilitarea/recuperarea persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, se efectuează în Centrul de reabilitare „Victoria” din or. Sergheevca, regiunea Odesa, Ucraina, şi în Centrul republican pentru recuperarea sănătăţii invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă aflate în subordinea Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei al Republicii Moldova.

   Dreptul la asigurare cu bilete se acordă o dată la 3 ani persoanelor în vîrstă şi celor cu dizabilităţi, cetăţeni ai Republicii Moldova, cetăţeni străini, apatrizi sau refugiaţi, care au domiciliul în Republica Moldova, au atins vîrsta de 18 ani şi se află în evidenţa direcţiilor/secţiilor asistenţă socială şi protecţie a familiei.

   Beneficiarii (persoană în vîrstă ori persoana cu dizabilități), care au suportat infarct miocardic acut/repetat sau ictus cerebral primar/repetat, în primele 6 luni după incident au dreptul la bilete în Centrul republican de recuperare a invalizilor şi pensionarilor „Speranţa” din or.Vadul lui Vodă, peste rînd, indiferent de faptul dacă anterior au beneficiat de bilet în modul stabilit, distribuit de Direcţia Asistenţă Socială,Protecţie a Familiei și Copilului.

Persoanele în vîrstă şi cele cu dizabilităţi aflate la întreţinerea deplină a statului în aziluri, internate psihoneurologice, alte forme de plasament temporar sau permanent nu beneficiază de dreptul la asigurarea gratuită cu bilete.

   În cazul în care beneficiarul refuză să se deplaseze în termenul indicat în bilet la Centru, el este obligat să restituie biletul Direcţiei Asistenţă Socială,Protecţie a Familiei și Copilului cu 10 zile înainte de data indicată în bilet.

   În cazul în care persoanele care stau la rînd refuză din motive obiective (îmbolnăvire, decesul rudelor) primirea biletului şi refuzul este documentat, solicitantul poate beneficia de bilet, la o nouă solicitare sau propunere a Direcţiei Asistenţă Socială,Protecţie a Familiei și Copilului fără a fi inclus din nou în rînd. În caz contrar rîndul nu i se păstrează.

Biletele se eliberează solicitanţilor la prezentarea următoarelor acte:

a) fişa balneosanatorială F 072E;

b) buletinul de identitate, iar în cazul biletelor de reabilitare peste hotarele republicii – şi paşaportul cetăţeanului Republicii Moldova;

c) legitimaţia de pensionar;

d) carnetul de muncă şi copia primei şi ultimei pagini care conţin înscrieri ale carnetului de muncă;

e) pentru persoanele neangajate în cîmpul muncii – certificatul prin care se confirmă că solicitantul nu a beneficiat de bilet în ultimii trei ani prin intermediul casei teritoriale de asigurări sociale, iar pentru persoanele încadrate în cîmpul muncii – de la locul de muncă.

La momentul primirii biletului, beneficiarului i se comunică următoarele:

a) nu se permite modificarea termenului de valabilitate, vînzarea, schimbul sau transmiterea biletului altei persoane;

b) biletul se eliberează pentru tratamentul unei singure persoane;

c) beneficiarul este obligat să prezinte biletul la unitatea de recepţie a Centrului pentru înregistrare şi perfectarea fişei sanatoriale;

d) beneficiarului care a întrerupt de sine stătător procesul de reabilitare/recuperare termenul neutilizat nu i se compensează sub nici o formă;

e) în termen de 20 de zile de la întoarcere, beneficiarul este obligat să prezinte personal Direcţiei Asistenţă Socială,Protecţie a Familiei și Copilului cuponul detaşabil al bonului.

Bilete gratuite se eliberează:

a) persoanelor cu dizabilităţi severe(gradul I) şi accentuate (gradul II) neangajate în cîmpul muncii;

b) persoanelor în vîrstă, beneficiare de pensie pentru limită de vîrstă sau alocaţie socială de stat, neangajate în cîmpul muncii.

Bilete cu reducere de 70 % din cost se eliberează:

a) persoanelor cu dizabilităţi severe (gradul I) şi accentuate (gradul II) angajate în cîmpul muncii;

b) persoanelor cu dizabilitate medie (gradul III) neangajate în cîmpul muncii;

c) însoţitorilor persoanelor cu dizabilităţi de gradul I care, potrivit concluziei Consiliului de expertiză medicală a vitalităţii, au nevoie de ajutor permanent din partea altei persoane.

Bilete cu o reducere de 30 % din cost se eliberează:

a) persoanelor cu dizabilitate medie (gradul III) angajate în cîmpul muncii;

b) persoanelor în vîrstă, beneficiare de pensii pentru limită de vîrstă, pensii pe invaliditate sau de alocaţii sociale de stat, angajate în cîmpul muncii, înregistrate oficial sau care desfăşoară activităţi de întreprinzător de diferite forme.

   Persoane cu dizabilităţi şi pensionarii (de vîrsta-standard de pensionare), cetăţeni ai Republicii Moldova supuşi represiunilor politice şi ulterior reabilitaţi conform Legii nr. 1225-XII din 8 decembrie 1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, beneficiază de dreptul la reabilitare/recuperare anuală cu o reducere de 30 % din costul biletului.

   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești