AJUTORUL SOCIAL

Ce este ajutorul social ?

     Ajutorul social este un suport financiar, plătit în fiecare lună, familiilor care se află într-o situaţie de mare dificultate. Acest suport financiar permite garantarea unui venit minim pentru fiecare familie vulnerabilă.

Atenţie !

   În calitate de beneficiar, trebuie să ştiţi că Vă daţi acordul pentru verificarea la domiciliu a datelor indicate în cerere şi pentru restituirea sumelor plătite nejustificat. Pentru a evita această situaţie, prezentaţi informaţii complete şi corecte.

     Comunicaţi în scris asistentului social orice modificare de venit în situaţia anterioară a familiei Dumneavoastră. Dacă situaţia familiei Dumneavoastră nu s-a îmbunătăţit pe parcursul unui an , este necesar să depuneţi o cerere nouă pentru acordarea ajutorului social la asistentul social din primărie. Numai aşa Secţia asistenţă socială şi protecţie a familiei poate continua plata ajutorului social, în caz contrar aceasta încetează. Nu refuzaţi efectuarea anchetei sociale de către asistentul social care verifică condiţiile care au stat la baza acordării dreptului la ajutor social. Această verificare este pentru a Vă ajuta şi nu pentru a Vă sancţiona ! În cazul în care refuzaţi efectuarea anchetei sociale — Direcția Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei și Copilului are obligaţia să înceteze plata !

Cum  se  calculează  ajutorul  social  ?

   Suportul  financiar  plătit  lunar este  diferenţa  dintre venitul lunar minim garantat stabilit prin lege şi totalul veniturilor de care dispune familia.

Venitul  lunar  minim  garantat  stabilit  prin  lege  pentru  acordarea  ajutorului  social  la familie este  compus din:

— 900 lei (100%) pentru persoana solicitantă;

—  630 lei (70 %) pentru fiecare alt adult al familiei;

 — 450 lei (50%)  pentru fiecare copil;

 — 270lei (30%) pentru fiecare adult cu dizabilităţi ;

 — 450 lei (50%) pentru fiecare copil cu dizabilităţi;

 — 790lei (10%) se adaugă  dacă  persoana încadrată în grad de dizabilitate este unicul adult în familie.

   Din  suma  acestora  se  scade  suma  tuturor  veniturilor  familiei  şi  se  obţine  plata  ajutorului  social  lunar.

Venitul  lunar  minim  garantat  stabilit  de  lege pentru  acordarea  ajutorului  pentru  perioada  rece  la familie  este  compus  din:

—1440 lei (100%)  pentru  solicitant;

—  1008 lei (70%) pentru fiecare adult;

 — 720 lei (50%) pentru fiecare copil;

— 432 lei (30%) pentru fiecare adult cu dizabilităţi;

—720 lei(50%) pentru fiecare copil cu dizabilităţi;

— 144 lei (10%) se adaugă  dacă  persoana  cu grad de dizabilitate este unicul  adult  din  familie.

Nu se iau în consideraţie:

 • Plata unică  de  ajutor  material  plătit  de  stat  sau  de  autorităţile  locale
 • Ajutor de deces
 • Ajutor pentru calamităţi
 • Indemnizaţia unică  primită  la naşterea  copilului
 • Sprijinul financiar la pensii şi alocaţii.

     Pentru  a  sprijini  persoanele  cu  un  venit  din  muncă, din  fiecare  salariu  declarant, se scade  suma de 200 lei.

   Familiilor  formate  doar  din  membrii  inapţi  de muncă (persoane cu dizabilităţi, copii şi persoane  peste 62  ani) nu  li  se  calculează  venitul  din  terenul  agricol.

     Pentru anul 2015  a  fost  calculat ajutorul  social în mărime  de  25 042 264 lei la un  număr  de 45940  beneficiari ,  iar  ajutorul  pentru  perioada  rece  de 8 046 980.0 lei ,  cu prestaţia  de 250-315 lei la un  număr  de  4497 beneficiari   annual.

Actele  necesare  pentru  a  obţine  ajutorul  social:

   Împreună   cu   cererea   de  ajutor  social , documente  obligatorii  ce  trebuie prezentate  la  asistentul  social  din localitate  sînt:

 • Copiile actelor  de  identitate  a  tuturor  membrilor  familiei (inclusiv  actele  de  naştere  a  copiilor);
 • certificat de componenţă  a  familiei;
 • certificat de salariu  de la locul de muncă;
 • certificat ce  confirmă  gradul  şi  termenul dizabilităţii;
 • certificatul de  studii  cu  indicarea bursei;
 • certificatul sau  copia  documentelor  ce  confirmă  dreptul   deţinătorului  de  teren  agricol  lîngă  casă  şi extravilan;
 • copia deţinătorului  de  patentă sau intreprindere individuală;
 • alte acte  după caz.
   
© Direcția Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului,or.Fălești